16.05.2017

Koulujakelutuki etenee myönteisenä

Uudistuva koulujakelutuki astuu voimaan 1.8.2017.

Hallitus on esittänyt maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamista siten, että ns. koulumaitotukea koskevat säännökset muutetaan vastaamaan uudistettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Muutettavaan lakiin lisättäisiin myös oppilaille jaettavaksi tarkoitetuille hedelmille ja vihanneksille myönnettävän tuen käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset.

Jatkossa kouluissa jaettavalle maidolle sekä hedelmille ja vihanneksille jaettavat tuet muodostaisivat yhtenäisen koulujakelutuen, jonka tarkoituksena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia tukemalla kyseisten tuotteiden kulutusta kouluissa ja päiväkodeissa.

Myönnettävällä tuella halutaan lisätä suomalaisten ja erityisesti nuorten vihannesten ja hedelmien syöntiä, joiden kulutus on huomattavasti matalampaa kuin mitä terveyden kannalta on toivottavaa.

Luonnonmukaisten (luomu) tuotteiden osalta esityksessä kiinnitetään huomiota siihen, että EU:n markkinajärjestelyasetuksessa (koulujakelutuen myöntämisessä) tulee huomioida myös luonnonmukaiset tuotteet. Kansallisella tasolla on myös huomioitava valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (Clean-tech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa, joka suosittelee luomulle 20 prosentin osuutta 2020 mennessä. Lisäksi valtion hankintayksiköt noudattavat julkisissa hankinnoissa muun muassa seuraavia tavoitteita: Keittiöissä ja ruokapalveluissa on hankittava ravitsemussuositusten mukaista sekä luonnonmukaisesti tuotettuja, kasvispainotteisia tai sesonginmukaisia elintarvikkeita.

Julkisissa keittiöissä tarjotusta ruoasta tulee olla luomua 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.Valtioneuvosto suosittelee lisäksi, että muutkin hankintayksiköt noudattavat näitä periaatteita.

Esityksessä onkin pidetty johdonmukaisena, että luomun käyttöä edistetään myös koulujakelujärjestelmän mahdollistamissa puitteissa. Koulujakelutukeen on esitetty korkeampaa tukiosuutta luomumaidon ja luonnonmukaisesti tuotettujen hedelmien ja kasvisten tarjomiseen.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on 11.5. antamassaan päätösehdotuksessa hyväksynyt hallituksen esityksen koulujakelutuesta ja esittää, että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen muuttamattomana. 

Lue lisää